Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:40:24
bod č. 6.VZ - Veřejná zakázka "Využití řek Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu - IZ", poř. č. 151/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07260/RM1418/102          .....             05

1) rozhodla


o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zpracování 
investičního záměru v rozsahu I. a II. etapy sportovní 
nemotorové plavby pro realizaci projektu "Využití řek 
Ostravice, Odry a Opavy pro sportovní plavbu" dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu se společností:


AQUATIS a.s.

 se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno Veveří

 IČO: 46347526


za cenu nejvýše přípustnou 683.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro