Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:38:41
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ul. Helákova", poř. č. 162/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07258/RM1418/102          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby "Oprava 
kanalizace ul. Helákova", v k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


SUBLAND-TECH s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice

IČO: 28592611


za cenu nejvýše přípustnou 2.371.883,61 Kč bez DPH.


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro