Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:38:13
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka "Demolice výrobně skladovacích objektů", poř. č. 166/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07257/RM1418/102          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na realizaci 
stavební akce „Demolice výrobně skladovacích 
objektů“ v rozsahu dle přílohy č.1 předloženého 
materiálu se společností:


DAV, a.s.

se sídlem: Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 005 753 81


za cenu nejvýše přípustnou 2.601.109,00 Kč bez DPH


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro