Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:35:55
bod č. 35. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07253/RM1418/102          .....             08

1) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/2,- spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/3 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. 
č. 1884/2- spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku parc. č. 1884/1od 
XXXXXXXX XXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXX XX Ostrava, t.č. XXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXza sjednanou 
celkovou kupní cenu ve výši 872.500,- Kč
a doporučuje uzavřít kupní smlouvu, která je přílohou č. 4 předloženého 
materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.
 

07253/RM1418/102          .....             08

2) souhlasí

s návrhem koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k pozemku parc. č. 1884/2,  - 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku 
parc. č. 1884/2,od XXXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem X XXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX X za sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 
450.000,- Kč
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k pozemku parc. č. 1884/2,- 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k budově bez čp/če, nacházející se na 
pozemku parc. č. 1884/2,od XXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem X XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXza sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 75.000,- 
Kč
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k pozemku parc. č. 1884/2,- 
spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k budově bez čp/če, nacházející se na 
pozemku parc. č. 1884/2,od XXXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXza sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 
75.000,- Kč
- spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k pozemku parc. č. 1884/2,- spoluvlastnický 
podíl ve výši 1/9 k budově bez čp/če, nacházející se na pozemku parc. č. 
1884/2od XXXXXX XXXXXXX, rok XXXXXXXX XXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXza sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 300.000,- Kč
a doporučuje uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé je uvedeno v důvodové zprávě.
 

07253/RM1418/102          .....             08

3) souhlasí

s návrhem uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě kupní
s XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, rok narození XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX 
XXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a 
důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

07253/RM1418/102          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro