Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:35:19
bod č. 41. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní užívání části pozemku parc. č. 1372/1 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07252/RM1418/102          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu a 
dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání 
části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy parc. č. 1372/1, ostatní plocha, jiná plocha o 
výměře 20m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s 
žadatelem


Lukášem Sargánkem, DiS., IČO: 06016502 se sídlem U 
Zborůvky 445/3a, 736 01 Havířov-Bludovice


za účelem umístění a provozování 
restaurační zahrádky u kavárny "YOLO COFFEE" 
umístěné v objektu na ul. 30 dubna 3128/2b, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava


za nájemné ve výši 136,- Kč/m2 /rok, tj. 2. 720,- 
Kč/rok, na dobu neurčitou


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro