Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:34:25
bod č. 25. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, lokalita ulic Plzeňská a Pavlovova
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07250/RM1418/102          .....             08

1) souhlasí
s návrhem na záměr města prodatpozemek p.č.st. 3487/5, jehož součástí je jiná stavba bez 
čp/če, včetně příslušenství (přípojka vody, 
přípojka kanalizace a přípojka NN)apozemek p.č.st. 3485, jehož součástí je stavba čp. 2625, 
jiná stavba, včetně příslušenství (přípojka 
vody, přípojka kanalizace, přípojka NN a přípojka 
dálkového tepla)


vše ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
svěřeno městskému obvodu Ostrava-Jiha zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


07250/RM1418/102          .....             08

2) vydává
městskému obvodu Ostrava-Jih předchozí souhlas se 
zřízením smluvního předkupního práva k 
nemovitým věcem uvedeným v bodu 1) tohoto návrhu 
usnesení ve prospěch města jako oprávněného z 
předkupního práva


07250/RM1418/102          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro