Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:33:53
bod č. 24. - Návrh přijmout darem pozemky k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07249/RM1418/102          .....             08

1) souhlasí
přijmout darem pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a 
to:


- pozemek parc. č. 3566/16

- pozemek parc. č. 3566/17

- pozemek parc. č. 3566/18

- část pozemku parc. č. 3566/3 v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 5703 
– 38/2017 označena jako pozemek parc. č. 3566/24

- část pozemku parc. č. 3566/3 v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, která je dle geometrického plánu č. 5703 
– 38/2017 označena jako pozemek parc. č. 3566/25

 


od vlastníka Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. 
října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 708 90 692, zastoupeného 
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, IČO 000 95 711, se sídlem Úprkova 795/1, 
Přívoz, 702 00 Ostrava


a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


 


07249/RM1418/102          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit návrh dle bodu 1) tohoto 
usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro