Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:33:00
bod č. 22. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků včetně budovy č.p.1674 v k.ú. Moravská Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07247/RM1418/102          .....             08

1) rozhodla
na straně půjčitele uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava - parc. č. 2640/37, 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova č. p. 1674 na ul. 28. října č.or. 131, pozemku parc. č. 
2640/17, ostatní plocha, zeleň, pozemku parc. č. 2640/18, ostatní 
plocha, zeleň a pozemku parc. č. 2640/24, ostatní plocha, 
ostatní komunikace 


se žadatelem obchodní společností Kamera Oko s.r.o. IČO: 24728284 
se sídlem Vítězné náměstí 774/14, 160 00 
Praha, Bubeneč


za účelem uspořádání akce "9. ročníku 
mezinárodního kameramanského festivalu Ostrava Kamera 
OKO"


na dobu určitou, od 18.9.2017 do 29.9.2017,


dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro