Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:32:06
bod č. 20. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s fyzickou osobou
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07245/RM1418/102          .....             08

1) rozhodla

na straně pronajímateleuzavřít nájemní smlouvu a dohodu o úhradě za 
bezesmluvní užívání části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava 
parc.č. 170, ost. plocha - jiná plocha  o celkové výměře 40 m2, a to část 
označenou v situačním snímku jako "A" o výměře 16 m2 a část označenou v 
situačním snímku jako "B" o výměře 24 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 
(ul. Cholevova)sXXXXXX XXXXXXXXXXX rok narození XXXXbydlištěm: XX XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXX XX Ostravaza účelem umístění a provozování předzahrádky na předmětu 
nájmu u cukrárny - kavárny umístěné v objektu bydlení bez čp/če na pozemku 
parc.č. 1635/2, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, za 
nájemné ve výši 110,- Kč/m2/rok, tj. 4 400,- Kč/ročně, na dobu neurčitou,dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu 

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro