Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:31:42
bod č. 19. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07244/RM1418/102          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout část pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava parc.č. 575/1 - ost. plocha, 
jiná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava (ul. Kaminského),

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1 
předloženého materiálua zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro