Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:31:18
bod č. 18. - Návrh na zrušení bodu 5) usnesení RM č. 04572/RM1418/66 ze dne 30. 8. 2016 a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO pro společnost Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07243/RM1418/102          .....             08

1) zrušuje
bod 5) usnesení č. 04572/RM1418/66 ze dne 30. 8. 2016


 


07243/RM1418/102          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti kanalizace dešťové - stoka DD 
3.1 (DN 300), vodovodního řadu DN 200, kanalizace 
splaškové - stoka F.1 (DN250) a kanalizace dešťové 
(výtlak DN 150) k částem pozemků ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


parc. č. 1126 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 1128 - zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště,

parc. č. 1129/3 - ostatní plocha, manipulační plocha,

parc. č. 1129/6 - ostatní plocha, manipulační plocha,

parc. č. 1129/7 - ostatní plocha, manipulační plocha,

parc. č. 1129/11 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 1129/12 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 1129/19 - ostatní plocha, manipulační plocha,

parc. č. 1557/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 1557/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 1557/6 - ostatní plocha, silnice,

parc. č. 1558/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 1558/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 1559/4 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé,

parc. č. 1559/5 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé,

v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice,

p. p. č. 1356/5 - trvalý travní porost,

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov,


s oprávněným:


Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o.

se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4

IČO 047 66 181


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro