Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:30:41
bod č. 17. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s OVANET a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07242/RM1418/102          .....             08

1) souhlasí
s umístěním stavby podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemků:


parc. č. 2393/39 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 2395 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4426/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4426/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha,

parc. č. 4430/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,


parc. č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4429/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, pro:


OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568


v rámci stavby "Přeložení nadzemních tras: TRASA A: 
3. část: úsek - Provozní x točna Martinov"


07242/RM1418/102          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k částem pozemků:


parc. č. 2393/39 - ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 2395 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4426/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4426/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4428/7 - ostatní plocha, dráha,

parc. č. 4430/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4430/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava,


parc. č. 1073/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 4429/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:


OVANET a.s.

se sídlem Hájkova 1100/13, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 25857568


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


07242/RM1418/102          .....             08

3) souhlasí
s umístěním stavby podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě do pozemku:


parc. č. 5608/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, pro:


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063


v rámci stavby "RVDSL1804_M_T_OSHK56-OSHK1HR_OK"


07242/RM1418/102          .....             08

4) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě k části pozemku:


parc. č. 5608/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným: 


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04084063


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro