Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:30:03
bod č. 16. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku S4-Investment, s.r.o. pro budoucího oprávněného statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07241/RM1418/102          .....             08

1) rozhodla
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě kabelového vedení 
veřejného osvětlení včetně 2 ks sloupů veřejného 
osvětlení k pozemku:


- parc. č. 1012/8 - orná půda v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, s 
vlastníkem:


S4-Investment, s.r.o.

se sídlem U panelárny 573/3, Chválkovice, 779 00 Olomouc, 
IČO 268 45 547


 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro