Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:29:02
bod č. 14. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07239/RM1418/102          .....             08

1) vydává
pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, se 
sídlem náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na 
nebytové prostory - malá tělocvična, šatny, 
odpočinkové místnosti a kabinet správce v budově č. p. 
1217, občanská vybavenost umístěná na pozemku parc.č. 
1522, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava (ul. Nádražní)


se spolkemBOXING OSTRAVA, z.s.

se sídlem: Hladnovská 259/128

712 00 Ostrava

IČO: 227 19 423za účelem zřízení a provozování 
boxerské akademie, na dobu určitou do 30. 6. 2026 a to v souladu s 
článkem 7, odst. (9) písmene u) bod 4 Obecně 
závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro