Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:28:37
bod č. 13. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby pro Ostravské komunikace a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07238/RM1418/102          .....             08

1) souhlasí
pro územní souhlas


- s umístěním a realizací optického 
kabelového vedení a napájecího kabelového 
vedení v/na budově č. p. 3139, obč. vybavenost, která je 
součástí pozemku parc. č. 1893/3 - zastavěná plocha a 
nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,


- s umístěním a realizací podzemního 
optického kabelového vedení, podzemního 
datového kabelového vedení a napájecích 
kabelů pro parkovací zařízení, vjezdových a 
výjezdových stojanů a závor, automatických 
pokladen, kamer a dalších obslužných systémů 
parkoviště na pozemku parc. č. 1960/8 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava,


vše v rámci stavby parkovacího systému 
označené jako "Parkoviště Galerie Plato", jejímž 
investorem je:


Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava

IČO: 25396544


v rozsahu podle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro