Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:27:51
bod č. 36. - Návrh na změnu usnesení č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017 - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dohody o podmíněném prominutí dluhu k nemovitým věcem v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07237/RM1418/102          .....             08

1) souhlasí
se změnou usnesení zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 
2017, bod 1) tak, že se příloha č. 3 usnesení zastupitelstva 
města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 1) nahrazuje v plném 
rozsahu novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 
předloženého materiálu


07237/RM1418/102          .....             08

2) souhlasí
se změnou usnesení zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 
2017, bod 2) tak, že se mění datum splátek spojených s 
přípravou projektu z 30. 9. 2017 na 30. 10. 2017 a z 30. 3. 2018 na 28. 
2. 2018, a dále tak, že se příloha č. 4 zastupitelstva města č. 
1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 2) nahrazuje novou přílohou č. 3 
předloženého materiálu 


07237/RM1418/102          .....             08

3) souhlasí
se změnou usnesení zastupitelstva města č. 1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 
2017, bod 4) tak, že se příloha č. 5 zastupitelstva města č. 
1737/ZM1418/27 ze dne 21. 6. 2017, bod 4) nahrazuje v plném rozsahu 
novou přílohou, která tvoří přílohu č. 4 
předloženého materiálu  


07237/RM1418/102          .....             08

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA,

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 2) a 
3) tohoto usnesení 


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 20.09.2017
07237/RM1418/102          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro