Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:25:16
bod č. 39. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo výběrového řízení
(Poznámka: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum, Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07235/RM1418/102          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města


a) rozhodnout o poskytnutí účelových dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. 
čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a 
talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 1 předloženého 
materiálu v celkové výši 5 028 tis. Kč


b) rozhodnout o neposkytnutí účelových dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. 
čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a 
talentmanagementu subjektům dle Přílohy č. 2 předloženého 
materiálu z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým 
žadatelům uvedeny v předloženém materiálu


07235/RM1418/102          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města


a) rozhodnout o uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí účelových dotací z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 
2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu 
mezi statutárním městem Ostrava a příjemci 
účelových dotací dle bodu 1) písm. a) tohoto 
usnesení a Přílohy č. 1 a Přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


b) rozhodnout o zaslání sdělení o neposkytnutí 
účelových dotací z rozpočtu statutárního 
města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti 
vzdělávání a talentmanagementu subjektům dle bodu 1) 
písm. b) tohoto usnesení a Přílohy č. 2 a Přílohy 
č. 4 předloženého materiálu


07235/RM1418/102          .....             91

3) doporučuje
zastupitelstvu

schválit rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140  
         o 5.028 tis. Kč

zvyšují

neinvestiční transfery

na § 3299, pol. 5213, ÚZ 7113, ORJ 140               
       o 1.817 tis. Kč

na § 3299, pol. 5222, ÚZ 7113, ORJ 140               
       o 2.307 tis. Kč

na § 3299, pol. 5339, ÚZ 7113, ORJ 140               
       o  192 tis. Kč


 


investiční transfery

na § 3299, pol. 6313, ÚZ 7113, ORJ 140               
       o   712 tis. Kč

 


07235/RM1418/102          .....             91

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města na jeho jednání dne 20.09.2017


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.09.2017
07235/RM1418/102          .....             91

5) rozhodla
a) o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 
2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu 
příspěvkovým organizacím zřizovaným 
statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy 
č. 5 předloženého materiálu v celkové výši 4 
443 tis. Kč


b) o neposkytnutí účelových příspěvků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 
2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a talentmanagementu 
příspěvkovým organizacím zřizovaným 
statutárním městem a městskými obvody dle Přílohy 
č. 6 z důvodů, které jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům 
uvedeny v předloženém materiálu 


07235/RM1418/102          .....             91

6) rozhodla
a) o zaslání Sdělení o poskytnutí příspěvků 
z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. 
čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti vzdělávání a 
talentmanagementu příspěvkovým organizacím dle bodu 5) 
písm. a) tohoto usnesení a Přílohy č. 5 a Přílohy 
č. 7 předloženého materiálu


b) o zaslání Sdělení o neposkytnutí 
příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 
2017 a 1. čtvrtletí 2018 - 2. kolo v oblasti 
vzdělávání a talentmanagementu příspěvkovým 
organizacím dle bodu 5) písm. b) tohoto usnesení a 
Přílohy č. 6 a Přílohy č. 8 předloženého materiálu


07235/RM1418/102          .....             91

7) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


snižují

běžné výdaje na § 3299, pol. 5901, ÚZ 7113, ORJ 140  
          o 4.443 tis. Kč

zvyšují

neinvestiční příspěvky

na § 3299, pol. 5331, ÚZ 7113, ORJ 140               
       o  3.393 tis. Kč

investiční příspěvky

na § 3299, pol. 6351, ÚZ 7113, ORJ 140               
       o  1.050 tis. Kč   


07235/RM1418/102          .....             91

8) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 7) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro