Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:20:57
bod č. 10. - Návrh na poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 v oblasti sportu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07231/RM1418/102          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí mimořádných dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 
v oblasti sportu příjemcům a ve výši dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu a o uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemci dotací dle 
přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu


07231/RM1418/102          .....             60

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o neposkytnutí mimořádných dotací z 
rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2017 - 2018 
v oblasti sportu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a 
důvodové zprávy


07231/RM1418/102          .....             60

3) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit rozpočtové opatření, kterým se


snižují

neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 15 000 tis. Kč

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161 o 15 750 tis. Kč

zvyšují

investiční transfery

na § 3419, pol. 6322, ÚZ 7104, ORJ 161 o 2 350 tis. Kč

neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 25 650 tis. Kč

na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7104, ORJ 161 o 2 750 tis. Kč


07231/RM1418/102          .....             60

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Vladimíru Cigánkovi

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení k 
rozhodnutí a ke schválení zastupitelstvu města na jeho 
jednání 20.9.2017


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro