Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:18:59
bod č. 40. - Žádost společnosti Ostravské výstavy, a.s. o navýšení neinvestiční účelové dotace a rozšíření účelu použití
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07229/RM1418/102          .....             87

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o navýšení poskytnuté 
neinvestiční účelové dotace a o 
rozšíření účelu dotace poskytnuté 
společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, se 
sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
na realizaci projektu „Částečné krytí 
provozních a osobních nákladů příjemce 
vzniklých v roce 2017“ dle přílohy č. 1 a dle 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ze dne 02.01.2017 ev. č. 
3299/2016/KVA, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.06.2017, ev. č. 
3299D1/2017/KVA, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava 
a příjemcem dotace uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu“


07229/RM1418/102          .....             87

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozpočtové opatření, kterým se

- z v y š u j í

neinvestiční příspěvky na ORJ 160

na § 2141, pol. 5213     o 2.850 tis. Kč

na § 2141, pol. 5213, ÚZ 1355  o 206 tis. Kč

- s n i ž u j í

neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3319, pol. 5901     o 2.850 tis. Kč

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355 o 206 tis. Kč


07229/RM1418/102          .....             87

3) doporučuje
zastupitelstvu města


uložit radě města zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2018 na realizaci 
projektu „Částečné krytí provozních a 
osobních nákladů příjemce vzniklých v roce 
2018“ navýšení neinvestiční dotace 
poskytnuté


společnosti Ostravské výstavy, a.s., IČO: 253 99 471, o 7.334 
tis.Kč


07229/RM1418/102          .....             87

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.

předložit návrh dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení na 
zasedání zastupitelstva města dne 20.09.2017 ke 
schválení a rozhodnutí


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro