Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:18:26
bod č. 3. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté i víceleté projekty v oblasti kultury pro léta 2018 - 2020
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07228/RM1418/102          .....             87

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o vyhlášení výběrového 
řízení na poskytnutí peněžních prostředků na 
jednoleté i víceleté projekty v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ostravy pro léta 2018 - 2020 dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 předloženého 
materiálu


07228/RM1418/102          .....             87

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.,

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
na jeho zasedání dne 20.09.2017 k rozhodnutí


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro