Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:17:24
bod č. 30. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, na obnovu výpočetní techniky
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07227/RM1418/102          .....             42

1) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, 
se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, ve 
výši 900 tis. Kč na obnovu výpočetní techniky dle 
přílohy č. 2 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu


07227/RM1418/102          .....             42

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- z v y š u j e

neinvestiční příspěvek na ORJ 160

na § 3314, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4214 o 900 tis. Kč

- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355          o 900 tis. Kč


07227/RM1418/102          .....             42

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2017
07227/RM1418/102          .....             42

4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku

Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem 
ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586,  o 900 tis. Kč


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro