Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:16:48
bod č. 29. - Dodatek č. 6 ke zřizovací listině právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07226/RM1418/102          .....             42

1) projednala
návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině právnické 
osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, se 
sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 00097586, 
uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu


07226/RM1418/102          .....             42

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit dodatek č. 6 ke zřizovací listině 
právnické osoby Knihovna města Ostravy, příspěvková 
organizace, se sídlem ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava, IČO: 
00097586, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


07226/RM1418/102          .....             42

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
ke schválení


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro