Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:14:51
bod č. 31. - Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2017 organizaci PLATO Ostrava, p.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATO Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07225/RM1418/102          .....             42

1) rozhodla
o navýšení neinvestičního příspěvku na 
provoz na rok 2017 organizaci PLATO Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 
Ostrava, IČO: 71294538, o 261 tis. Kč dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu


07225/RM1418/102          .....             42

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


- z v y š u j í

neinvestiční příspěvky na ORJ 160

na § 3315, pol. 5331, ÚZ 1355, org. 4250  o 261 tis. Kč


- s n i ž u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

na § 3392, pol. 5901, ÚZ 1355          o 261 tis. Kč


 


07225/RM1418/102          .....             42

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření 
dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2017
07225/RM1418/102          .....             42

4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
neinvestičního příspěvku

PLATU Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem 
Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 71294538,  o 261 
tis. Kč


07225/RM1418/102          .....             42

5) ukládá
vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit

zahrnout do návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy na 
rok 2018 navýšení neinvestičního příspěvku 
na provoz organizaci


PLATO Ostrava, příspěvková organizace,  o 522 tis. Kč


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 31.12.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro