Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:12:36
bod č. 46. - Výzva k podání nabídek na využití rozvojového území Hrušov
(Poznámka: Hlasování o variantě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07223/RM1418/102          .....             38

1) doporučuje
zastupitelstvu města


vyzvat zájemce o realizaci investičního záměru v 
ploše rozvojové zóny Hrušov k podání 
nabídek na základě a v souladu s výzvou, která 
tvoří přílohu č.1 předloženého materiálu, přičemž 
výzva bude zveřejněna po celou dobu podání nabídek


07223/RM1418/102          .....             38

2) doporučuje
zastupitelstvu města


uložit Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
strategického rozvoje zajistil zveřejnění výzvy dle bodu 
1) tohoto usnesení


07223/RM1418/102          .....             38

3) rozhodla
o započtení souvisejících nákladů na 
zpracování projektových dokumentací a prací 
spojených s přípravou revitalizace území 
rozvojové zóny Hrušov ve výši 17 141 884,85 
Kč dle přílohy č.2 předloženého materiálu do cenové 
nabídky (Nc) v rámci výzvy, jenž je přílohou č.1 
předloženého materiálu


07223/RM1418/102          .....             38

4) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, náměstkovi 
primátora Ing. Radimu Babincovi a náměstkovi primátora 
Ing. Břetislavu Rigerovi 

předložit zastupitelstvu města k projednání návrh dle bodu 
1) a 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 20.09.2017
Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.09.2017
Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 20.09.2017
Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro