Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:09:32
bod č. 45. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Zpřístupnění Odry a Olše“ a souhlas s uzavřením "Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká republika - Polsko"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07222/RM1418/102          .....             38

1) schvaluje
zahájení přípravy a podání žádosti o 
dotaci pro projekt "Zpřístupnění Odry a Olše" ke 
spolufinancování z programu Interreg V - A Česká republika 
- Polsko", prioritní osy 2 "Rozvoj potenciálu 
přírodních a kulturních zdrojů pro podporu 
zaměstnanosti" 


07222/RM1418/102          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje

jako nositeli projektu zajistit ve spolupráci s vedoucím 
partnerem projektu - městem Bohumín veškeré úkony 
související s přípravou projektu a předložením 
žádosti o dotaci včetně jejich příloh pro projekt dle bodu 1) 
tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy pro 
individuální projekty - prioritní osy 2 v rámci 
"Programu Interreg V - A Česká republika - Polsko" 


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 30.09.2017
07222/RM1418/102          .....             38

3) souhlasí
s uzavřením "Dohody o spolupráci na projektu 
realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika 
- Polsko" v rámci projektu s názvem 
"Zpřístupnění Odry a Olše" dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu 


07222/RM1418/102          .....             38

4) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) 
financování projektu v celkové výši 8 821 
tis. Kč


- v roce 2018


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 300 tis. Kč


- v roce 2019


na zajištění předfinancování projektu ve 
výši 8 521 tis. Kč, přičemž v obou částkách je 
obsaženo spolufinancování ve výši 1 324 tis. Kč dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


07222/RM1418/102          .....             38

5) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru investičnímu

zajistit spolufinancování a předfinancování 
projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na 
rozpočet statutárního města Ostrava dle bodu 4) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního
Termín: 30.11.2017
07222/RM1418/102          .....             38

6) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření "Dohody o spolupráci na projektu 
realizovaného z prostředků Programu Interreg V - A Česká 
republika - Polsko" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu v rámci projektu "Zpřístupnění Odry 
a Olše"


07222/RM1418/102          .....             38

7) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 6) tohoto usnesení 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro