Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:08:14
bod č. 1.MZP - Stížnost na nečinnost Magistrátu města Ostravy ve věci porušování uzavřených Dohod o poskytnutí účelové dotace na ekologickou přestavbu systému ohřevu vody a vytápění rodinných domů tuhými palivy z roku 1994 a podnět k prošetření dosavadních stížností v dané věci adresovaných odboru financí a rozpočtu jako pověřenému odboru na straně poskytovatele ekologické dotace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07220/RM1418/102          .....             02

1) projednala
stížnost pana Ing. I.T. na nečinnost Magistrátu města Ostravy ve věci 
porušování uzavřených Dohod o poskytnutí účelové dotace na ekologickou 
přestavbu systému ohřevu vody a vytápění rodinných domů tuhými palivy z roku 
1994 a podnět k prošetření dosavadních stížností v dané věci adresovaných 
odboru financí a rozpočtu jako pověřenému odboru na straně poskytovatele 
ekologické dotace

07220/RM1418/102          .....             02

2) souhlasí
s návrhem odpovědi stěžovateli dle Přílohy č. 4 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro