Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:07:15
bod č. 44. - Návrh změny stanov a odvolání členů dozorčí rady v obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07219/RM1418/102          .....             28

1) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit změnu stanov obchodní společnosti Moravskoslezské 
inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem Technologická 
372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


07219/RM1418/102          .....             28

2) doporučuje
zastupitelstvu města


navrhnout odvolání ................, ..................., 
.................. z funkce člena dozorčí rady obchodní 
společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se 
sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 
25379631


07219/RM1418/102          .....             28

3) doporučuje
zastupitelstvu města


uložit delegovanému zástupci statutárního města 
Ostrava na valné hromadě obchodní společnosti 
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., se sídlem 
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČO: 25379631 hlasovat 
dle bodů 1), 2) tohoto usnesení


07219/RM1418/102          .....             28

4) ukládá
Ing. Tomáši Macurovi, MBA, primátorovi

předložit body 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k 
rozhodnutí


Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 20.09.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro