Zasedání č. 201736 - 102. schůze rady města Dne 12.09.2017 10:06:00
bod č. 9. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 01.04.2017 do 06.09.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07218/RM1418/102          .....             28

1) projednala
informaci o písemnostech adresovaných radě města a zastupitelstvu 
města za období od 01.04.2017 do 06.09.2017 dle přílohy č. 1 a 2 
předloženého materiálu


07218/RM1418/102          .....             28

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

náměstkovi primátora Ing. Břetislavu Rigerovi

náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

tajemníkovi Ing. Břetislavu Gibasovi


vyřídit písemnosti nevyřízené dle přílohy č. 
1 a 2 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly
Termín: 15.10.2017
Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 15.10.2017
Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 15.10.2017
Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 15.10.2017
Zodpovídá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí
Termín: 15.10.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro