Výsledky hlasování na zasedání č. 201735 - 101. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 05.09.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 101. schůze rady města konané dne 05.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 14. - Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0039/2017/MP/LPO o poskytování služeb elektronických komunikací 10 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
3 5.VZ - Veřejná zakázka "Ostrava - Modernizace městského kamerového systému 2017", poř. č. 168/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a vyhlášení výběrového řízení na obsazení členů představenstva této společnosti 10 10
(Pozn: hlasování o bodech usnesení 1) až 4))
5 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. a vyhlášení výběrového řízení na obsazení členů představenstva této společnosti 10 10
(Pozn: hlasování o bodu usnesení 5) s úpravou)
6 1. - Podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2018, podprogramu Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt "RS - Ostrava, Fifejdy II - XIII. etapa" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 13. - Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
8 9. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. na projekt modernizace IC Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
9 10. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru ve výši 22.100 Kč paní M.B., patronce 5. ročníku ostravského charitativního závodu METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2017 (MHCM) 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
10 11. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Radka Barana, ředitele Domova Slunečnice Ostrava, p. o., a Mgr. Bc. Vojtěcha Curyla, DiS., ředitele Domova Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p. o., do Polska (Toruň) ve dnech 26.-30.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 12. - Zvýšení neinvestiční účelové dotace - dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 3. 1. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
12 38. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora do Maďarska (Miskolc) ve dnech 14.-16.09.2017 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
13 43. - Svěření pravomoci 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
14 53. - Návrh programu 28. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 20. září 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
15 55. - Stížnost občana 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 5. - Změna k "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" včetně podmínek pro projekt "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
17 15. - Podání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty: 1. Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP, 2. Cyklostezka Nová Ves - vodárna, I. etapa, 3. Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 37. - Souhlas s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra na spolufinancování projektu "Ostrava (Michálkovice) - Rekonstrukce hasičské zbrojnice" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 50. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
20 52. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
21 56. - Zplnomocnění Ostravského muzea, příspěvkové organizace, k podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o.)
22 49. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury společnosti BIO ILLUSION s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
23 47. - Žádost o změnu realizátora projektu podpořeného dotací v oblasti kultury 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
24 51. - Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018, schválení zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2018/2019 a vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2018/2019 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
25 8. - Žádost FC Vítkovice z.s. o rozšíření podmínek použití poskytnuté dotace na realizaci projektu Turnaje fotbalového klubu FC Vítkovice 1919 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
26 36. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
27 19. - Souhlas s podnájmem bytu na ul. Horní 3034/104, Ostrava-Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 20. - Návrh na souhlas s realizací stavby "Zpevněné plochy u objektu na ul. Svornosti p. č. st.3202, Ostrava - Zábřeh" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 21. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 22. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Svinov, obec Ostrava a návrh na záměr neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 23. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Radvanice, návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Radvanice, návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 24. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky a návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 25. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 27. - Návrh darovat část pozemku p.p.č. 460/72 v k. ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí k pozemku p.p.č. 460/72 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 28. - Návrh na záměr města prodat část pozemku ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 29. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava městskému obvodu Poruba 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 30. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava městskému obvodu Stará Bělá 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 31. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Moravská Ostrava a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 32. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, lokalita ulice K Vodě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 33. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu Hrabová 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 34. - Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Nová Ves, městskému obvodu Vítkovice, městskému obvodu Slezská Ostrava a odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 35. - Návrh na předání majetku k hospodaření dodatkem č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvkové organizace a dodatkem č. 5 ke zřizovací listině právnické osoby Národní divadlo moravskoslezské, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 39. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, návrh na uzavření dodatku č. 1 k pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 40. - Návrh na záměr nepropachtovat a nepronajmout pozemky v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 41. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Muglinov a v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 42. - Návrh na záměr města nepronajmout část nemovitosti v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 54. - Návrh na uzavření smlouvy o provedení dobrovolné dražby a dražební vyhlášky o konání dražby dobrovolné nemovitých věci v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, se společnosti NAXOS Ostrava, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Koncepce ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov "Malá zóna" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
49 7.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce (DÚR+IČ)_III", poř. č. 172/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 57. - Návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce člena poroty a přizvaného odborníka a vyplacení odměn za účast porotce v architektonické soutěži o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
51 2. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
52 7. - Poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na ozdravné pobyty od 01.11.2017 do 30.04.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
53 16. - Poskytnutí účelového neinvestičního transferu z rozpočtu statutárního města Ostravy městskému obvodu Plesná na ozelenění centrální části městského obvodu Plesná a pietního místa trvalou květenou a žádost městského obvodu Svinov o změnu termínu čerpání finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu „Zahrada u novostavby mateřské školy na ul. Stanislavského“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
54 17. - Zapojení města Ostravy do kampaně Evropský týden mobility (16. - 22. září) v roce 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
55 18. - Aktualizovaný Provozní řád útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
56 4.VZ - Zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na certifikaci systému environmentálního managementu a změna termínu úkolu v cíli č.1 systému environmentálního managementu na Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
57 3. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
58 4. - Návrh Dodatku č. 24 ke Směrnici č. 1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení s účinností od 06.09.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
59 44. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
60 6. - Nařízení města č. ../2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění nařízení města č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, a ve znění nařízení města č. 3/2017, kterým se mění a a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění změn provedených nařízením města č. 1/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
61 3.VZ - Návrh na vyloučení z účasti v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby mobilního operátora a na zrušení zadávacího řízení 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
62 48. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb administrace zadávacího řízení ev. č. 1335/2017/VZKÚ ze dne 05.05.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
63 6.VZ - Veřejná zakázka "Nákup automobilů", poř. č. 076/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)