Výsledky hlasování na zasedání č. 201734 - 100. schůze rady města
Předsedajíci: Mgr. Babinec Konaného dne 29.08.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 100. schůze rady města konané dne 29.08.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 93. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše "A" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
3 12. - Ukončení projektů "Zelená osa Vítkovic" a "Izolační zeleň města Ostravy - projekt 01" spolufinancovaných z Operačního programu Životního prostředí 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
4 33. - Ukončení projektu "Revitalizace městské zeleně" spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
5 34. - Ukončení realizace projektů "Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část A, část B" spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
6 38. - Smlouva o společné expozici a prezentaci na veletrhu MIPIM 2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
7 73. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za I. pololetí roku 2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
8 3.VZ - Schválení přípravy projektu "Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě" ke spolufinancování z externích zdrojů a zadání veřejné zakázky malého rozsahu s uzavřením Smlouvy na zajištění služeb týkající se vybraných příloh žádosti o dotaci 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
9 7.VZ - Veřejná zakázka "Media relations", poř. č. 143/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
10 9.VZ - Veřejná zakázka "Cateringové služby 2017", poř. č. 142/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
11 1. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty členů Komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum dle předloženého seznamu na Slovensko (Poprad) ve dnech 11.-13.6.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Bc. Lucie Feiková, členka Komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum)
12 43. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora statutárního města Ostravy a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 11.-13.8.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 64. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Mnichov) a do Švýcarska (Zürich) ve dnech 10.-13.07.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
14 65. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla moravskoslezského, p.o., do Bulharska (Ruse) ve dnech 25.-29.07.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
15 90. - Zprávy ze zahraničních pracovních cest Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Polska (Varšava) ve dnech 7.-11.6.2017 a do Ruské federace (Novosibirsk, Moskva) ve dnech 30.7.-13.8.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.)
16 6. - Změna usnesení pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty „Snížení energetické náročnosti MŠ Ostrava ­ Muglinov, Keramická 8/230“ a „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě ­ Kunčičkách, Škrobálkova 51/300“ 7 7
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
17 86. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)-RS-Ostrava, Muglinov, 4. etapa v rámci dotačního programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišť pro rok 2017 7 7
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonkova, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
18 8. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "RS - Ostrava, Šalamouna - 5B etapa" v rámci programu Podpora bydlení pro rok 2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
19 9. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Terénní práce 2018" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
20 87. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Společně!" v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
21 88. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu" v rámci operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
22 91. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" (dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu) pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
23 92. - Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 pro projekt "Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
24 102. - Návrh na podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekt "Podzemní kontejnery na tříděný odpad" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
25 10. - Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
26 37. - Schválení projektu, přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Komunitní centrum ­ VŠICHNI SPOLU“ 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
27 48. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Úřady bez hranic" ke spolufinancování z Fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika ­ Polsko 7 7
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
28 36. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc červenec 2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
29 85. - Návrh na uzavření darovací smlouvy 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
30 30. - Schválení navýšení ceny objednávky na opravu nástavby vozidla CAS 20 Tatra Terrno jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
31 35. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 24.-28.09.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
32 42. - Souhlas se zřízením pietního místa na pozemku v majetku statutárního města Ostravy 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
33 50. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, ......................., náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-06.10.2017 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usensení s úpravou )
34 51. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Polska (Toruň) ve dnech 26.-30.09.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
35 14. - Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808 7 7
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
36 101. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Břetislava Rigera, náměstků primátora, do Číny ve dnech 12.-24.07.2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Břetislav Riger, náměstek primátora)
37 103. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace)
38 84. - Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého Domovu Slunovrat, příspěvková organizace 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, Dis, ředitel Domova Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace)
39 44. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti rodinná politika č. 9 na zabezpečení projektu "Fandíme rodině" z rozpočtu stautárního města Ostravy (ev. č. 0709/2017/SVZ) s organizací Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
40 45. - Návrh na poskytnutí finančního daru za účelem podpory vzdělávacího kurzu pro zdravotníky Perinatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
41 95. - Akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekt "Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě" 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usensení s úpravou )
42 99. - Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče v objemu 10.047 tis. Kč 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
43 41. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, p.o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel NDM)
44 1.MZP - Návrh na úpravu platu ředitele Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Cigánek, náměstek primátora)
45 13. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 6 6
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
46 15. - Podpora kandidatury statutárního města Ostravy na pořádání Atletického mistrovsví ČR mužů a žen do 22 let v Ostravě 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
47 66. - Dodatek č. 1 k Dohodě o vypořádání smluvního vztahu 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 16. - Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 17. - Návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 18. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s OVANET a.s., MIRAMO spol. s r.o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 19. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, pro Statutární město Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 21. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 22. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pudlov, obec Bohumín, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a v k.ú. Podivín, obec Podivín 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 23. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 24. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 25. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov,v k.ú. Hrušov a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 26. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, k.ú. Hrabůvka a k.ú. Proskovice,obec Ostrava a návrh na záměr města darovat nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 27. - Návrh na změnu části usnesení ZMO č. 1779/ZM1418/27 v bodě 2) ze dne 21. 6. 2017, návrh na záměr města prodat a neprodat části nemovitých věci v k.ú. Poruba-sever, vše obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 28. - Návrh na odejmutí movitých věcí - ikon ze svěření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, svěření těchto ikon k hospodaření dodatkem č. 5 ke zřizovací listině Ostravskému muzeu, p. o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 29. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářské stavby 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
61 31. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci movitého majetku 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 32. - Návrh na svěření majetku městskému obvodu Proskovice 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 52. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
64 53. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení NN a VN a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
65 54. - Návrh na zřízení služebnosti a věcného břemene, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. a pro GasNet, s.r.o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
66 55. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy (ul. Bartošova), v k. ú. Přívoz (ul. Božkova), v k. ú. Hošťálkovice (ul. Hrušková), v k. ú. Přívoz (ul. Špálova) a návrh přijmout darem nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy (ul. U Hrůbků), obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
67 56. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Koblov, v k.ú. Muglinov a v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
68 57. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Hošťálkovice (ul. Včelínek), v k. ú. Petřkovice u Ostravy (ul. U Kovárny a ul. Balbínova) a v k. ú. Mariánské Hory (ul. Nákladní a ul. Mojmírovců), obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
69 58. - Návrh prodat části pozemků v areálu Vědecko-technologického parku v Ostravě - Pustkovci 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
70 62. - Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
71 74. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj a pro fyzické osoby 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
72 75. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, návrh na záměr města neprodat pozemek p.p.č. 645/3 v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
73 76. - Návrh na záměr nájmu částí pozemku v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava a návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
74 77. - Návrh na skončení smluvního vztahu dohodou 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
75 78. - Souhlas s trvalým odnětím části pozemku, souhlas s konáním akce, souhlas s umístěním dopravního značení 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
76 79. - Nesouhlas/souhlas s trvalým odnětím části pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Hlasování o variantě A))
77 94. - Návrh na záměr výpůjčky částí nemovitostí v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava Návrh na záměr pronájmu částí nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
78 104. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením Smlouvy o nájmu části nebytového prostoru pro městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Předchozí souhlas rady města s uzavřením Dohody o změně obsahu závazku č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti pro městský obvod Slezská Ostrava 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
79 105. - Návrh na pronájem nemovitých věcí a částí nemovitých věcí (k. ú. Moravská Ostrava) 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
80 106. - Uzavření smlouvy o spolupráci a úhradě nákladů při přípravě a realizaci stavby a smlouvy o budoucí smlouvě o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí, stavebních povolení Uzavření smlouvy o právu provést stavbu 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
81 5. - Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č.0379/2015/OI/ZFUN ke stavbě "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
82 46. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
83 49. - Návrh na uzavření smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
84 61. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou plynovodu v ul. Karla Svobody v Ostravě Plesné 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
85 89. - Černá louka - rekonstrukce komunikací 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
86 1.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ul. Svatoplukova", poř. č. 128/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
87 2.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu v ulici Hlubinská" - poř.č. 116/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
88 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Doplnění VO Podsedliště" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
89 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka pro akci "Rekonstrukce VO oblast Dvorní" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
90 10.VZ - Veřejná zakázka "Technicko-ekonom. studie instalace GAU filtrace na vodních zdrojích Stará Bělá, Zábřeh", poř. č. 139/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
91 21.VZ - Vystavení objednávky na zpracování geometrických plánů pro připravovanou stavbu "Komunikace - Severní spoj" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
92 22.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ul. K. H. Máchy", poř. č. 112/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
93 82. - Vydání Změny č. 1 Územního plánu Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
94 83. - Návrh na pořízení změny č. 2b Územního plánu Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
95 100. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usensení s úpravou )
96 72. - Objednávka opravy liniových výsadeb poničených v rámci projektu Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostravy - 1. etapa, část A 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
97 23.VZ - Veřejná zakázka "Smíšené trvalkové výsadby - PD+IČ+AD", poř. č. 138/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
98 2.MZP - Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
99 7. - Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a německým institutem pro výzkum slonů, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
100 39. - Návrh aktualizace č. 1 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku SMO v lokalitě Mošnov 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
101 40. - Konání veřejné sbírky za účelem spolufinancování útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
102 6.VZ - Veřejná zakázka "Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé ZACHEMO) v Ostravě a analýza rizik", poř. č. 126/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
103 70. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite s předmětnými organizacemi 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
104 8.VZ - Veřejná zakázka "Páteřní síťové zařízení CISCO", poř. č. 157/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
105 17.VZ - Nákup licenci Windows Server Datacenter a SystemCenter Datacenter od spol. SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
106 18.VZ - Nákup 350 ks monitorů 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
107 96. - Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
108 97. - Úprava rozpočtu r. 2017 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
109 47. - Návrh na uzavření Dodatku č. 22 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
110 60. - Návrh na uzavření Smluv o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko a Hlučínsko 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
111 67. - Dodatek č.4 a 5 smlouvy příkazní 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
112 16.VZ - Veřejná zakázka "Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě" 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
113 20.VZ - Veřejná zakázka "Měření úsekové rychlosti - Rudná", poř. č. 152/2017 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
114 3.MZP - Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru financí a rozpočtu a odboru kanceláře primátora Magistrátu města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
115 3. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce archiválií s Galerií výtvarného umění v Ostravě pro výstavu 7 7
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
116 4. - Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování archiválií 7 7
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
117 68. - Návrh na uzavření smlouvy o provedení digitalizace archiválií s firmou Handicap výrobní družstvo invalidů 7 7
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
118 2. - Návrh výpovědi smlouvy na údržbu zeleně a údržbu komunikací 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
119 11. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
120 80. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
121 12.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na přestěhování pojízdných regálů z VTP v Ostravě - Pustkovci do spisovny na ul. Muglinovská v Ostravě - Přívoze 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
122 13.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výsadbu a údržbu trvalkového záhonu na kruhovém objezdu před budovou Nové radnice 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
123 14.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž schodišťové plošiny do Archivu města Ostravy na ul. Špálova 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
124 15.VZ - Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2018 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
125 19.VZ - Veřejná zakázka "Oprava terasy pevnostní budovy Slezskoostravského hradu" poř. č. 147/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
126 24.VZ - Veřejná zakázka "Protipožární kontejnerový sklad II", poř. č. 158/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
127 63. - Kontrola plnění usnesení rady města za období březen - červen 2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
128 98. - Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 7 7
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
129 81. - Aktualizace Interních postupů Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace 7 7
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)