Výsledky hlasování na zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 10.01.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 79. schůze rady města konané dne 10.01.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 18. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 2. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc listopad 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
7 6. - Návrh na uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě č.2895/2016/MP/VZKÚ na zajištění služeb mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451 a společností FORCORP GROUP spol. s r.o., Hamerská 812, 779 00 Olomouc - Holice, IČO 27841031 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
8 25. - Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 24. - Přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro projekt Firemní školky města Ostravy, p.o. s názvem "Barevná školka" 11 11
(Pozn: Předkládá: Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o.)
10 32. - Memorandum o spolupráci v oblasti podpory podnikání a inovací 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 33. - Projekt Resolve - dohoda o spolupráci a dotační smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 34. - ITI ostravské aglomerace ­ výzvy k předkládání projektových záměrů, Interní postupy nositele ITI 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 35. - Návrh programu 23. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 25. ledna 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 22. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání investičního příspěvku poskytnutého Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace na akci "Rekonstrukce vybraných výtahů" ve výši 11.440.308,-- Kč a změnu termínu vyúčtování tohoto příspěvku 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
15 26. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
16 17. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, p.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel NDM)
17 3. - Vytvoření pracovní skupiny pro vybudování pamětní desky padlým německým civilistům v internačním táboře Hanke při konci II. světové války 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
18 20. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "750. výročí první písemné zmínky o městě" 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
19 19. - Stanovisko akcionáře ve věci uplatnění předkupního práva k akciím obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
20 7. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřené MOb 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
21 8. - Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
22 9. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
23 10. - Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Přívoz a v k.ú. Dubina u Ostravy,obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 11. - Návrh na zřízení věcného břemene, služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. a Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 12. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci (ul. Střelniční 8) a informace o provedených technických zhodnocení budovy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
26 13. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na nemovitosti v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro Městský obvod Poruba 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 14. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 15. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 16. - Návrh na odejmutí městskému obvodu Lhotka nemovité věci v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 31. - Návrh na uzavření smlouvy o nájmu (k.ú. Přívoz, obec Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 36. - Návrh na souhlas s umístěním staveb a přeložek na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
32 36. - Návrh na souhlas s umístěním staveb a přeložek na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o revokaci materiálu)
33 36. - Návrh na souhlas s umístěním staveb a přeložek na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkladá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového )
34 37. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Ostrava - Jih 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 38. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
36 4. - Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu, smluv o budoucích služebnostech a smlouva nájemní v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
37 5. - Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek plynárenských zařízení a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s přípravou realizace staveb ORG 7097 Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace a ORG 7174 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
38 2.VZ - Veřejná zakázka "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba (DÚR a IČ)", poř.č. 163/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
39 3.VZ - Veřejná zakázka "Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko II.", poř. č. 40/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 4.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vily Na Zapadlém č.p. 1674 - PD+BOZP+AD+IČ", poř. č. 210/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
41 5.VZ - Významná veřejná zakázka "Areál ZOO - energie", poř. č. 144/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 6.VZ - Veřejná zakázka "Bývalá městská jatka - stavebně-technický průzkum (posudek)", poř. č. 257/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
43 7.VZ - Návrh na uzavření veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na akci "Propojení cyklostezek Petřkovice" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
44 8.VZ - Veřejná zakázka "Multifunkční parkovací dům u MNO - DÚR a IČ", poř.č. 237/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 9.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese (PD, BOZP, AD, IČ)", poř. č. 215/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)", poř. č. 178/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 12.VZ - Veřejná zakázka "PD a příprava staveb VO", poř.č. 264/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 1. - Informace o průběhu pořizování změny č. 2 Územního plánu Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
49 21. - Návrh: "Zásady pro poskytování neinvestičních dotací na zachování a obnovu kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017", včetně vyhlášení výběrového řízení 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
50 28. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
51 29. - Úprava rozpočtu r. 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
52 23. - Nařízení města č. ../2017, kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
53 11.VZ - Veřejná zakázka "Zadavatelská činnost - Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě", poř. č. 3/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce hygienických místností bloku A Nové radnice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)