Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:22:33
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Zadavatelská činnost - Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě", poř. č. 3/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05529/RM1418/79          .....             09

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- snižují investiční transfery ostatním přísp. 
organizacím na § 2212, pol. 6359, ORG 3408, ORJ 100 o 500 tis.Kč

- zvyšují právní služby na § 2229, pol. 5166, 
ORJ 100 o 500 tis. Kč


05529/RM1418/79          .....             09

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na výkon 
zadavatelské činnosti k veřejné zakázce 
„Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě“ v 
rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo: Jakubská 121/1, 602 00 Brno    

IČO: 28305043


za ceny uvedené v předloženém materiálu


05529/RM1418/79          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro