Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:10:50
bod č. 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)", poř. č. 178/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05522/RM1418/79          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
na realizaci stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. 
Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Sokolská třída, 
část 1. - ul. Českobratrská" v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rozsahu 
dle předloženého materiálu

05522/RM1418/79          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení


členové:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Zdeněk Frait - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Petr Měkýš - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní 

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

4. Ing. Renáta Koneszová - odbor investiční


05522/RM1418/79          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení
členové:1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora                    2. Ing. 
Petr Konečný, MBA - OVAK a.s.3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor 
investiční4. Ing. Břetislav Glumbík - odbor dopravy5. Ing. Eva Seborská - odbor 
veřejných zakázek a kapitálových účastí6. Mgr. Eva Balonová - odbor 
legislativní a právní
náhradníci:1. JUDr. Lukáš Semerák - náměstek 
primátora                          2. Ing. David Kutý, MBA - OVAK a.s.3. Ing. 
Radek Muťka - odbor investiční4. Ing. Martin Pácl - odbor dopravy5. Ing. Tomáš 
Smolík - odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí6. Mgr. Martin Mifek - 
odbor legislativní a právní

05522/RM1418/79          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných  zakázek a kapitálových účastízabezpečit veškeré 
potřebné úkony této veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.03.2017
05522/RM1418/79          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastík podpisu veškerých 
dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a 
rozhodnutí o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro