Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:10:17
bod č. 9.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese (PD, BOZP, AD, IČ)", poř. č. 215/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05521/RM1418/79          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování 
projektových dokumentací a Plánu BOZP včetně 
zajištění souvisejících činností pro stavbu 
"Rekonstrukce lesní cesty v Bělském lese" v k. 
ú. Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČO: 25324365


ze cenu nejvýše přípustnou 349.000,- Kč bez DPH


 

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro