Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:09:46
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Multifunkční parkovací dům u MNO - DÚR a IČ", poř.č. 237/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05520/RM1418/79          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení podle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na 
vypracování projektové dokumentace pro 
územní řízení včetně výkonu 
inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu 
"Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice 
Ostrava p.o." v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle 
předloženého materiálu


05520/RM1418/79          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení:


členové:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Petr Měkýš - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční


05520/RM1418/79          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení:


členové: 

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. JUDr. Lukáš Semerák - člen RM

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní


náhradníci:  

1. Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora

2. Mgr. Kateřina Šebestová - náměstkyně primátora

3. Ing. František Kolařík - člen ZM

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní


05520/RM1418/79          .....             05

4) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastízabezpečit všechny 
potřebné úkony této veřejné zakázky

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.05.2017
05520/RM1418/79          .....             05

5) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastík podpisu veškerých 
dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a 
rozhodnutí o námitkách

Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro