Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:07:46
bod č. 7.VZ - Návrh na uzavření veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na akci "Propojení cyklostezek Petřkovice"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05519/RM1418/79          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na 
zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a provádění 
stavby včetně inženýrské činnosti pro stavbu 
"Propojení cyklostezek Petřkovice" se zhotovitelem 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., IČO 45797170, se sídlem 
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, za cenu nejvýše 
přípustnou 92.262,50 Kč vč. DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro