Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:07:14
bod č. 6.VZ - Veřejná zakázka "Bývalá městská jatka - stavebně-technický průzkum (posudek)", poř. č. 257/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05518/RM1418/79          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavebně technického 
průzkumu objektu bývalých městských jatek v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava a vypracování 
odborného posudku dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu, se společností:  


MARPO s.r.o.

se sídlem: 28. října 66/201, Mariánské Hory, 709 00 
 Ostrava

IČO: 41033078


za cenu nejvýše přípustnou 870.000,-- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro