Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:04:37
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka "Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko II.", poř. č. 40/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05515/RM1418/79          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu na realizaci stavby 
"Přístavba a nástavba Domova důchodců Korýtko" v 
k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s uchazečem, který 
podal svou nabídku pod poř. č. 5:


Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec, Staré Město

IČO: 28618891


za cenu nejvýše přípustnou 69.833.923,00 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro