Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 11:02:45
bod č. 2.VZ - Veřejná zakázka "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba (DÚR a IČ)", poř.č. 163/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05514/RM1418/79          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek o pořadí nabídek dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu a o výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu na 
vypracování projektové dokumentace pro 
územní řízení včetně výkonu 
inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění 
pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu 
"Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba" s uchazečem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 4:


Společnost pro DÚR "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - 
Poruba"


SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 602 00 Brno

IČO: 44960417

a

Dopravní projektování, spol. s r.o.

se sídlem: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava

IČO: 25361520


za cenu nejvýše přípustnou 8.711.358,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro