Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:58:42
bod č. 5. - Návrh na uzavření smluv o zajištění přeložek plynárenských zařízení a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s přípravou realizace staveb ORG 7097 Koblov - rekonstrukce a rozšíření kanalizace a ORG 7174 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05513/RM1418/79          .....             05

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících č. 158914 v 
rámci realizace stavby ORG 7097 Koblov – rekonstrukce a 
rozšíření kanalizace se společností GasNet, 
s.r.o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17, 
Ústí nad Labem, IČO: 27295567 dle přílohy č.1 
předloženého materiálu

05513/RM1418/79          .....             05

2) rozhodla
o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene v souvislosti s přípravou realizace stavby ORG 
7097 Koblov – rekonstrukce a rozšíření kanalizace 
mezi oprávněným GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 
27295567 a vlastníkem Statutární město Ostrava, 
Prokešovo nám,8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, jejíž 
předmětem je STL plynovod v délce 12,00m z části 
umístěný na pozemku pozemkové parc.č. 297/1 v k.ú. 
Koblov, obec Ostrava dle přílohy č.2 předloženého 
materiálu


05513/RM1418/79          .....             05

3) rozhodla
o uzavření smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících č. 153783 v 
rámci realizace stavby ORG 7174 Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
Proskovice, lokalita ulice Frankova – II. etapa se společností 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17, 
Ústí nad Labem, IČO: 27295567 dle přílohy č.3 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro