Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:57:25
bod č. 4. - Návrh na uzavření smluv o právu provést stavbu, smluv o budoucích služebnostech a smlouva nájemní v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05512/RM1418/79          .....             05

1) rozhodla
uzavřít "Smlouvu o právu provést stavbu" v 
souvislosti se stavbou "Cyklotrasa F, U - Kaminského, 
Ječmínkova I.etapa" mezi vlastníkem pozemku Monkstone 
Capital a.s., Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 
1, IČO: 04703171


a investorem


statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je právo provést 
stavbu na části pozemku parcelní číslo 110/40 v kat. 
ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


05512/RM1418/79          .....             05

2) rozhodla

uzavřít "Smlouvu o právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá - II.etapa" mezi vlastníky 
pozemku XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXX
a investorem
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je právo provést stavbu  na pozemku parcelní číslo 178 v kat. 
ú. Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

05512/RM1418/79          .....             05

3) rozhodla
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a o právu provést stavbu" v souvislosti se 
stavbou "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B IV. a 
V.etapa" mezi budoucí povinným vlastníkem pozemku 
Asental Land, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 
702 00, IČO: 27769143


a budoucím oprávněným


statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je budoucí služebnost 
inženýrské sítě a podmínky, za kterých bude 
provedena stavba kanalizace na částech pozemků parcelní 
číslo 1519/2 a parcelní číslo 1642/3 v kat. ú. 
Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu


05512/RM1418/79          .....             05

4) rozhodla
uzavřít "Nájemní smlouvu" v souvislosti se 
stavbou "Rekonstrukce vodovodu Dušní, Barbořina v Ostravě 
Vítkovicích" mezi pronajímatelem pozemku Asental 
Land, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 702 00, 
IČO: 27769143


a nájemcem


statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je právo provést 
stavbu na části pozemku parcelní číslo 190/115 v kat. 
ú. Vítkovice, obec Ostrava dle přílohy č. 8 
předloženého materiálu


05512/RM1418/79          .....             05

5) rozhodla
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou 
"Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a 
Těšínská na sběrač B" mezi vlastníkem pozemku 
Pekařství MAYAK, a.s., Těšínská 28/264, 716 00 
Ostrava - Radvanice, IČO: 25364634


a budoucím oprávněným


statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, která upravuje podmínky, za 
kterých bude provedena stavba kanalizace a zřízena služebnost 
inženýrské sítě na částech pozemků parcelní 
číslo 115 a parcelní číslo 116/2 v kat. ú. 
Radvanice, obec Ostrava dle přílohy č. 10 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro