Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:55:36
bod č. 37. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky a městskému obvodu Ostrava - Jih
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05510/RM1418/79          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o odejmutí


pozemku p.č.st. 1272 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č.p. 1119

a pozemku p.p.č. 142/10 - ostatní plocha, sportoviště a 
rekreační plocha,

vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, včetně 
součástí a příslušenství, městskému 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky


v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 


05510/RM1418/79          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o odejmutí


pozemku parc.č. 1681/372 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v 
k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, městskému obvodu 
Ostrava - Jih


v souladu s ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 


05510/RM1418/79          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) a 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro