Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:55:00
bod č. 36. - Návrh na souhlas s umístěním staveb a přeložek na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
(Poznámka: Předkladá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového )
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05509/RM1418/79          .....             08

1) souhlasí
s umístěním stavby "Spojovací chodník na 
sídlišti Vršovců, Mariánské Hory" na 
pozemku p.p.č. 184/32 -  ostatní plocha, jiná plocha v 
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, nesvěřeném 
městskému obvodu, dle situačního snímku, který je 
přílohou č.1 předloženého materiálu, za podmínky 
koordinace s připravovanou stavbou statutárního města Ostravy 
"Rekonstrukce kanalizace ul. Přemyslovců",


pro žadatele: městský obvod Mariánské Hory a 
Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava


pro územní a stavební řízení


05509/RM1418/79          .....             08

2) souhlasí
s umístěním stavby kolektoru na pozemku p.p.č. 750 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava 

a s přeložkou sítí - kanalizace, vodovodu a veřejného 
osvětlení na pozemcích p.p.č. 750 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace a p.p.č. 751/9 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, nesvěřených městskému obvodu,

v rámci stavby "Vzdělávací a 
školící centrum, Ostrava - Mariánské Hory, 
dle situačního snímku, který je přílohou č.2 
předloženého materiálu, za podmínky koordinace s 
připravovanou stavbou statutárního města Ostravy 
"Rekonstrukce kanalizace ul. Přemyslovců",


pro žadatele: POEL, spol. s r.o., Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava - 
Svinov, zastupujícího městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava,


pro územní a stavební řízení


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro