Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:51:14
bod č. 16. - Návrh na odejmutí městskému obvodu Lhotka nemovité věci v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05507/RM1418/79          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o odejmutí níže uvedených nemovitých 
věcí ze svěření městského obvodu Lhotka v souladu s 
ustanovením § 132 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, a to:


pozemek parc.č. 374/1 

pozemek parc.č. 375/1


k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava


05507/RM1418/79          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro