Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:50:39
bod č. 15. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Hrabůvka a v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05506/RM1418/79          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o záměru města prodat část pozemku p.p.č. 245/1 - ost. 
plocha, zeleň o výměře 24 m2 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou 
městskému obvodu Ostrava-Jih, která je dle geometrického 
plánu č. 1422-89/2016 vyhotoveného pro k.ú. Hrabůvka, 
označena jako pozemek p.p.č. 245/29 - ost. plocha, jiná plocha v 
k.ú. Hrabůvka 


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


05506/RM1418/79          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o záměru města prodat níže uvedené 
nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřené 
městskému obvodu Vítkovice, a to:

- pozemek p.p.č. 1551

- část pozemku p.p.č. 1559, ost. plocha, jiná plocha o 
výměře 33 m2, která je dle návrhu geometrického 
plánu č. 1995-230/2016 vyhotoveného pro k.ú. 
Zábřeh-VŽ, označena jako pozemek p.p.č. 1559/1 - ost. plocha, 
jiná plocha v k.ú. Zábřeh-VŽ


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

05506/RM1418/79          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovipředložit zastupitelstvu města k 
rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2)  tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro