Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:48:53
bod č. 13. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na nemovitosti v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro Městský obvod Poruba
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05504/RM1418/79          .....             08

1) vydává

pro statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba, se sídlem Klimkovická 
55/28, 708 56 Ostravapředchozí souhlas s uzavřením dodatku č. 3 k "Nájemní 
smlouvě" č. 2003/09/03/0872 ze dne 7. 7. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 
5. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 2015, dodatku č. 2 k "Nájemní smlouvě" č. 
2004/02/03/0797 ze dne 8. 9. 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 3. 2016 a 
dále s uzavřením dodatku č. 1 k "Nájemní smlouvě" č. 2005/02/03/0245 ze dne 2. 
5. 2005 k částem pozemků a pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřené tomuto městskému obvodu (ul. Vřesinská), a to:- parc.č. 2694/1, zast. 
plocha a nádvoří o výměře 1221 m2- parc.č. 2694/2, ost. plocha o výměře 6 m2- 
parc.č. 2694/3, ost. plocha o výměře 4 m2- parc.č. 2694/4, ost. plocha o výměře 
219 m2- parc.č. 2694/5, ost. plocha o výměře 24 m2- parc.č. 2694/10, ost. 
plocha o výměře 669 m2- parc.č. 2636/5, ost. plocha o výměře 256 m2- parc.č. 
2636/6, ost. plocha o výměře 260 m2- část parc.č. 2743, ost. plocha o výměře 9 
m2 (část "A")- část parc.č. 2743, ost. plocha o výměře 140 m2 (část "B")- část 
pozemku parc.č. 2636/1, ost. plocha o výměře 12 m2- parc.č. 2636/7, ost. plocha 
o výměře 80 m2vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava (pozemky pod "porubským zámkem")s 
paníDXXXXXX PXXXXXXbydlištěm: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXkterými se změní doba nájmu z doby neurčité s 
tříměsíční výpovědní lhůtou na dobu určitou 15-ti let,v souladu s čl. 7, odst. 
(8) písmene c) bod 4 Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
úplné znění
 

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro