Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:48:18
bod č. 12. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci (ul. Střelniční 8) a informace o provedených technických zhodnocení budovy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05503/RM1418/79          .....             08

1) projednala
informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem: Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČO: 
00635162, ze dne 16.12.2016, jakožto vypůjčitele nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy na základě 
"Smlouvy o výpůjčce" ev. č. 2348/2009/MJ ze dne 8. 9. 2009, ve 
znění dodatku č. 1 a 2,

že provedla technické zhodnocení nemovité věci v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to budovy bez čp. 
(stravovací provoz), která je součástí pozemku 
parc. č. 2510/13, zast. plocha a nádvoří, s náklady ve 
výši 2.125.820,00 Kč včetně DPH

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro