Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:46:56
bod č. 11. - Návrh na zřízení věcného břemene, služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o. a Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05502/RM1418/79          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene skříně stanice 
EPD s vnitřní technologií a kabelových 
stejnosměrných rozvodů k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


parc. č. 3274 - ostatní plocha, neplodná půda,

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, s oprávněným:


GasNet, s.r.o.

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem

IČO 272 95 567


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


05502/RM1418/79          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti vodovodní přípojky k 
částem pozemků ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:


parc. č. 190/92 - ostatní plocha, silnice,

parc. č. 190/143 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava, s oprávněným:


Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.

se sídlem Nad Sokolovnou 117/1, Podolí, 147 00 Praha

IČO 45771570


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro