Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:46:05
bod č. 10. - Návrh na zřízení věcných břemen a uzavření smluv o zřízení věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Zábřeh nad Odrou, v k.ú. Přívoz a v k.ú. Dubina u Ostravy,obec Ostrava, pro společnost GasNet, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05501/RM1418/79          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene skříně stanice 
EPD s vnitřní technologií a kabelových 
stejnosměrných rozvodů k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


p.p.č. 455/109 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s 
oprávněným:


GasNet, s.r.o.

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem

IČO 272 95 567


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


05501/RM1418/79          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene skříně stanice 
EPD s vnitřní technologií a kabelových 
stejnosměrných rozvodů k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


p.p.č. 925/7 - ostatní plocha, silnice,

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, s oprávněným:


GasNet, s.r.o.

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem

IČO 272 95 567


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


05501/RM1418/79          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít 
smlouvu o zřízení věcného břemene skříně stanice 
EPD s vnitřní technologií a kabelových 
stejnosměrných rozvodů k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:


parc. č. 100/109 - ostatní plocha, zeleň,

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s oprávněným:


GasNet, s.r.o.

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 
01 Ústí nad Labem

IČO 272 95 567


dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro