Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:45:35
bod č. 9. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05500/RM1418/79          .....             08

1) souhlasí
s umístěním podzemního kabelového vedení NN 
0,4 kV v pozemku:


parc.č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice

v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035


v rámci stavby "Ostrava, Junácká, Vařeka, DTS, VNk, 
NNk"


05500/RM1418/79          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN 
0,4 kV k části pozemku:


parc.č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice

v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035dle přílohy č.3 předloženého materiálu


05500/RM1418/79          .....             08

3) souhlasí
s umístěním podzemní kabelové přípojky NN 
0,4 kV v pozemku:


p.p.č. 522 - ostatní plocha, silnice

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, pro:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035


v rámci stavby "Ostrava 441/6, PTS Solnař, příp. NNk"


05500/RM1418/79          .....             08

4) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemní kabelové přípojky NN 
0,4 kV k části pozemku:


p.p.č. 522 - ostatní plocha, silnice

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035dle přílohy č.6 předloženého materiálu


 


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro